Algemene Voorwaarden Praktijk ZenZev

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Praktijk ZenZev gevestigd in Raamsdonksveer, KvK 53954270, die zorgt draagt voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.
 • Opdrachtgever/cliënt; een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die Praktijk ZenZev opdraagt werkzaamheden te verrichten.
 • Overeenkomst; iedere Overeenkomst die tussen Praktijk ZenZev en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Dienstverlening; die in de Overeenkomst tussen Praktijk ZenZev en de Opdrachtgever genoemde diensten.
 • Diensten; alle door of vanwege Praktijk ZenZev ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de /opdrachtgever/cliënt en Praktijk ZenZev gesloten overeenkomst met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening, ondersteuning en/of coaching.

Artikel 2 Dossier en Privacy

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings-, begeleidingsinterventies, coaching en retraite opdrachten tussen Praktijk ZenZev en haar opdrachtgevers/cliënten.

2.2 Praktijk ZenZev acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt en heeft als leidraad de beroepscode voor het maatschappelijk werk.

2.3 Praktijk ZenZev gaat zorgvuldig om met de gegevens van de cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

2.4 Praktijk ZenZev houdt een dossier bij van de cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden en een plan van aanpak.

2.5 Client heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.

2.6 Praktijk ZenZev verstrekt geen informatie over de begeleiding van cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de begeleiding betrokken) behalve wanneer cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Praktijk ZenZev daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

2.7 Praktijk ZenZev verstrekt aan Cliënt alle informatie die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is.

2.8 Cliënt verstrekt Praktijk ZenZev alle (schriftelijke) informatie die voor Praktijk ZenZev belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Zorg/hulp/ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 De offertes van Praktijk ZenZev worden gemaakt op basis van de informatie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij Praktijk ZenZev zo volledig mogelijk en juist informeert.

3.2 Praktijk ZenZev levert maatwerk wat zo dicht mogelijk ligt bij de behoefte van de Opdrachtgever.

3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk ZenZev heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

3.4 Indien in een acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als Praktijk ZenZev aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

3.5 Een offerte is 4 weken geldig. Wanneer er vanuit een offerte een opdracht komt, dan wordt deze bevestigt middels een opdrachtbevestiging.

3.6 De Opdrachtgever gaat akkoord met het uitvoeren van de opdracht, wanneer de opdrachtbevestiging ondertekend retour gezonden is naar Praktijk ZenZev.

Artikel 4 Annulering/No Show

4.1 Als de cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken zorg/hulp/ondersteuning, laat cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de zorg/hulp/ondersteuning aan Praktijk ZenZev weten.

4.2 Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt Praktijk ZenZev zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de cliënt bestaande uit het volledige bedrag van 85 euro per sessie dat Praktijk ZenZev door de niet-tijdige annulering misloopt.

Artikel 5 Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW.

5.2 De tarieven voor een training worden steeds berekend per dagdeel (een dagdeel is een ochtend, middag of avond). Dit geldt ook voor de voorbereiding en andere kosten voor een training.

5.3 Overige werkzaamheden worden berekend per dagdeel of per uur.

5.4 Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

5.5 Prijsaanpassingen vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.

5.6 Praktijk ZenZev is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijsstijging zal niet eerder van toepassing zijn dan 6 weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van Praktijk ZenZev aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht met deze wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Praktijk ZenZev binnen 14 dagen na kennisgeving van het tegendeel bericht.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1 De facturatie van de door Praktijk ZenZev verrichte diensten geschiedt maandelijks achteraf op basis van een inzichtelijke factuur. Bij individuele consulten geldt betaling direct na het consult.

6.2 Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.3 Wanneer Praktijk ZenZev voor de invordering van achterstallige betalingen de diensten van derden in moet schakelen, dan brengen wij deze in rekening bij de Opdrachtgever/cliënt.

Artikel 7 Vergoeding van zorg/hulp/ondersteuning

7.1 Cliënt is Praktijk ZenZev vergoeding verschuldigd voor de geleverde Zorg/hulp/ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan Praktijk ZenZev wordt voldaan. Cliënt is gehouden tot de betaling aan Praktijk ZenZev van alle kosten die Praktijk ZenZev om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.

7.2 Het kan zijn dat Cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.

7.3 Als Cliënt naast de Zorg/hulp/ondersteuning die in het Plan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van Praktijk ZenZev, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van Cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien Cliënt en Praktijk ZenZev dat gezamenlijk hebben afgesproken.

Artikel 7 Aanvulling bij: vergoeding zorg/hulp/ondersteuning vanuit WMO/gemeente of verzekeraar

 1. 4 Praktijk ZenZev stelt in samenspraak met Cliënt een plan (hierna: “Plan”) op waarin de zorg/hulp/ondersteuning (hierna: “Zorg/hulp/ondersteuning“) die aan Cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.

7.5 Praktijk ZenZev kan alleen een Plan opstellen indien Cliënt een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden Zorg/hulp/ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven voor welke Zorg/hulp/ondersteuning Cliënt een indicatie of beschikking heeft en welke Zorg/hulp/ondersteuning door Praktijk ZenZev aan Cliënt wordt geboden. Het Plan beschrijft de Zorg/hulp/ondersteuning die valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

7.6 In het Plan staat in ieder geval beschreven:

 • de doelen van de Zorg/hulp/ondersteuning;
 • de inzet van Praktijk ZenZev;
 • of en hoe vrijwilligers / mantelzorgers bij de Zorg/hulp/ondersteuning zijn betrokken;
 • hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;
 • wat de behoeften zijn van de Cliënt.

7.7 Voorafgaand aan het opstellen van het plan wordt met Cliënt besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de Zorg/hulp/ondersteuning.

7.8 Praktijk ZenZev en Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Plan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:

 • geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de Zorg/hulp/ondersteuning als beschreven in het Plan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd;
 • de zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het Plan en/of de mogelijkheden aan Zorg/hulp/ondersteuning die In Respect kan bieden.

Artikel 8 Kwaliteit

8.1 Praktijk ZenZev zorgt ervoor dat de Zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:

 • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 • afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt;
 • verstrekt wordt in overeenstemming met de op Praktijk ZenZev verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
 • verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt.

8.2 Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Praktijk ZenZev naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Voor het handhaven van de kwaliteit van de werkzaamheden van Praktijk ZenZev en het beschermen van de rechten van cliënten is het tuchtrecht van de BPSW van toepassing.

9.2 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle overige geschillen die mochten ontstaan tussen Praktijk ZenZev en haar opdrachtgevers worden zo nodig voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 10 Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Praktijk ZenZev terecht. Praktijk ZenZev zal zich inspannen in onderling overleg met cliënt tot en oplossing te komen.

Praktijk ZenZev informeert cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Praktijk ZenZev is geregeld.

https://www.gatgeschillen.nl/ via deze link kunt u bij de klachtengeschillencommisie terecht.


Artikel 11 Einde overeenkomst

De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

 1. Met wederzijds goedvinden. b.. Door middel van schriftelijke opzegging door de Cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Bij het overlijden van Cliënt of Praktijk ZenZev,
 3. Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van Zorg/hulp/ondersteuning geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
 4. Wanneer de overeenkomst tussen Praktijk ZenZev en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins eindigt.
 5. Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
 6. Door middel van schriftelijke opzegging door Praktijk ZenZev indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
 • Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Praktijk ZenZev.
 • Door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
 • Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van Cliënt niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
 • Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Praktijk ZenZev worden gevergd.

11.2 Indien Praktijk ZenZev de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.

 

Contact